กิจกรรมภายในหน่วยงาน

กิจกรรมภายในหน่วยงาน

18/10/2019 51 view

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพญาปาดเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ #ทิพย์วรรณ ภาพ/ข่าว

08/10/2019 97 view

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณบันไดนาควัดภูเงินวนาราม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ #ศศิธร ภาพ/ทิพย์วรรณ ข่าว

01/10/2019 55 view

1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

23/09/2019 40 view

21 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ บริเวณชายหาดค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวัน World Clean Day วันทำความสะอาดโลก จิตอาสาเก็บขยะ

23/09/2019 41 view

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในหัวข้อ การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

19/09/2019 27 view

19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวิทยากร คือ นายจักรกฤษ นิลกำแหง เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาววัชราภรณ์ ปาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 # ทิพย์วรรณ ประดับลาย ภาพ/ข่าว

19/09/2019 30 view

17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน จิตอาสา และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน # ทิพย์วรรณ ประดับลาย ภาพ/ข่าว

16/09/2019 27 view

14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 54 คน #วัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว

15/09/2019 195 view

15 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานสภานักเรียนและการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียน ร่วมกันดูแลทุกข์ บำรุงสุข ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย และเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและประธานสภานักเรียนในสังกัด จำนวน 152 คน #สุภาณี มาซิว ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว

15/09/2019 99 view

14 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย หัวข้อ วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ เทคนิคการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 120 คน #วรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว

15/09/2019 129 view

13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี #จงกล ยาท้วม ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว

13/09/2019 109 view

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระเดือนละครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ณ วัดชุมพล ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์