กิจกรรมภายในหน่วยงาน

กิจกรรมภายในหน่วยงาน

19/07/2019 44 view

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 170 ม.7 บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี และนางไล ศรีบุญเรือง อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของ ด.ญ.ดวงรัตน์ ศรีบุญเรือง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ญ.กนกวรรณ ศรีบุญเรือง อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง และมีผู้ร่วมอาศัยอีก 1 คน คือนายลัด ศรีบุญเรือง อายุ 27 ปี สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่อาศัย ประกอบกับเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีธนาคารการเก็บรักษาเงินและสิ่งของมีค่า จึงเก็บไว้ที่บ้าน ดังนั้นสภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุพบว่า ทั้งบ้านและเงินทองเสียหายทั้งหมด นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้การช่วยเหลือ จนสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือคือ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก, อบต.บ่อเบี้ย, ตชด.314, กองกำลังผาเมือง และสถานีตำรวจภูธรบ้านโคก ในการนี้ นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษชำนาญการพิเศษ นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ และให้การช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น

18/07/2019 119 view

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง ที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โดยมี นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมคณะที่มาส่งจากสำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

13/07/2019 58 view

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำสถานศึกษา เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาความขาดแคลนด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานสามารถเรียนต่อไปจนจบการศึกษาภาคบังคับ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร มีช่องทางการรายงานข่าวสารที่รักษาความลับได้ และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นายกฤษณะ ปัจฉิมมะ ครู โรงเรียนบ้านหนองโมก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และนายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

13/07/2019 84 view

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (การอ่านตามแนว PISA) ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (การอ่านตามแนว PISA) ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์ ข้าราชการบำนาญ จังหวัดขอนแก่น

12/07/2019 58 view

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณการก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

12/07/2019 69 view

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ นายเสน่ห์ ขิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ณ วัดช่องลม บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

12/07/2019 60 view

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2562

11/07/2019 79 view

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

10/07/2019 16 view

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งประชุมติดตามงาน เพื่อรับทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

08/07/2019 98 view

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสมพงษ์ พรมใจ ที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 เดินทางมาส่งและศึกษาดูงาน

03/06/2019 27 view

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม และสามารถจังส่งข้อมูลทางระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวจันทรัตน์ คำจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

03/06/2019 27 view

15 พฤษภาคม 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด ในอำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยกำกับติดตามดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอนฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา