ข่าวสารประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของต่าง ๆ ภายในองค์กร

รายละเอียดข่าวแยกตามหมวดหมู่


ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน

โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


รับสมัครงาน

20/02/2020 รับสมัครงาน 135 view

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

17/02/2020 รับสมัครงาน 330 view

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

13/02/2020 รับสมัครงาน 490 view

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


ประกาศ โรงเรียนในสังกัด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยางเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางสาวรณิดา บุญทาทิพย์ ตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ชะลอการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563


การรายงานฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัด


จดหมายข่าวออนไลน์

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ่อทองวราราม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (การอ่านตามแนว PISA)

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำสถานศึกษา เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562


มาตรการและแนวทางปฎิบัติการ

แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2561

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นตัวอักษร G

มาตรการป้องกันและแก้ไขการเล่นการพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2