ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมพงษ์ พรมใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 2