วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2562 มีโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมิน จำนวน 21 โรงเรียน...

          วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสง่า มีอินถา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. นางสาววรรณภา วัชรพุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 2....

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2         

          วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับแพทย์บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมเปนไท โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์         

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)...

          วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน  ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู, นายอุทัย  ปลีกล่ำ และนายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายซักซ้อมความเข้าใจจาก สพฐ....