วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การทำงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า...

             วันที่  15  มีนาคม  2564 เวลา 11.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ  วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพาณี จันทวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...

             วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท คือ เด็กชายอมรรัตน์  สืบหุน อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายณัฐชนน คำสุข อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางสาววิภาดา คำปาน ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการสาขาชลบุรี...

             วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ในการนี้ นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัด...

             วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายภูษิต ช่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้มอบนโยบาย “สพฐ....

             วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา - กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกำหนดแข่งขันกรีฑา - กีฬานักเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564                                                                                       ...