วันที่ 20 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย  ปลีกล่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเสนอเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์...

          วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย  ปลีกล่ำ  นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด  เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการ PLC โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู...

          วันที่ 19 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย  ปลีกล่ำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และให้การต้อนรับนักข่าว ช่อง NBT...

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และ นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) โดยมี ว่าที่ ร.อ.สาโรช ยกให้...

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ ศบค.อำเภอน้ำปาด ออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์