img_7403_p30718

            วันที่ 15 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7402_p80956 img_7405_p29846

            img_7413_p33073 img_7432_p93753

            img_7440_p44771 img_7458_p94309

            img_7416_p57546 img_7409_p36079

            img_7451_p26060 img_7447_p41596

            img_7419_p85858 img_7446_p45917

            img_7453_p41471 img_7449_p14763

            img_7394_p97560 img_7434_p96418

            img_7422_p84145 img_7421_p17209