1_p61370

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการ PLC โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพแบบ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่ากั้งวิทยา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3_p77165 4_p55460

5_p85648 585446_p45232

585447_p65800 585454_p19595

585463_p27021 585457_p81062

585465_p79314 585475_p55086