1_p47621

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนน้ำลัดสามัคคี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี นายฐานิสภ์ พรมฟั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำลัดสามัคคี อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

3_p21211 4_p46827

26273_p38544 26277_p57304

26279_p27811 26283_p87118

26284_p13731 26285_p40469