img_3276_p76913

              วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการอบรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

              img_3272_p31569 img_3288_p14435

              img_3290_p49472 img_3281_p68175

              img_3270_p49696 img_3293_p93923

              img_3284_p89001 img_3286_p76238