img_3856_p72386

             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_3861_p49056 img_3869_p79572

             img_3863_p93778 img_3867_p23060

             img_3865_p26076 img_3857_p86138

             img_3876_p56927 img_3877_p82607