img_4137_p17731

             วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท คือ เด็กชายอมรรัตน์  สืบหุน อายุ 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายณัฐชนน คำสุข อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางสาววิภาดา คำปาน ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการสาขาชลบุรี กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และคณะ โดยมีนายภูษิต ช่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอขอบพระคุณนางสาววิภาดา คำปาน และคณะ ที่ให้การสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ มา ณ โอกาสนี้

             img_4138_p97614 img_4142_p15945

             img_4161_p90015 img_4168_p93369

             img_4182_p48258 img_4172_p53358

             img_4164_p24869 img_4166_p43736

             img_4200_p35441 img_4203_p16538

             img_4205_p20963 img_4208_p15442

              จากนั้น เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบนโยบาย ของท่าน ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

             img_4226_p79633 img_4218_p91623

             img_4249_p72439 img_4223_p32978

             img_4285_p68860 img_4324_p83666

             img_4309_p33698 img_4321_p20731