s__36167702_p53083

          วันที่ 25 สิงหาคม 2564  นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต2  และ นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และส่วนราชการ  ร่วมรับเสด็จฯ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  เวลา 09.00  น.  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง และ เวลา  13.30 น.    ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

s__36167693_p16335 _p15808

 s__36167689_p75849 s__36151298_p96655 

 s__36167688_p88926 s__36167692_p22750 

  s__36167699_p51117  s__36167694_p61482 

   s__36167695_p90551  s__36151300_p97605  

s__36151302_p60365 s__49225756_p31128