img_0494_p33055

         วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนการทำกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำเครื่องดื่ม อาหารว่าง ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอน้ำปาด เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่มาปฏิบัติหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอน้ำปาด โดยนำรายได้ที่ได้จากการทำเสื้อ #คนน้ำปาดไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ออกจำหน่าย มาเป็นงบประมาณดำเนินการ

img_0496_p87399 img_0505_p86035

img_0500_p78417 img_0501_p96300