img_0637_p78860

          วันที่ 2 กันยายน 2564 นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแซง ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้เห็นความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุข การจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี การสื่อสารเชื่อมต่อกับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  ทั้งนี้  ได้พูดคุยให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19

img_0633_p73933 img_0638_p16661

img_0634_p38690 img_0635_p15653

img_0641_p47069 img_0629_p12433

img_0598_p83542 img_0601_p84740

img_0603_p62239 img_0615_p17934

img_0618_p93496 img_0599_p46898

img_0643_p86977