12_p20079

          วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว และนายธีระศักดิ์ พลนาคู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะ โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และผู้ที่มาติดต่อราชการ  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

23_p91298 1_p98910

10_p75616 2_p38101

3_p79012 4_p31030

5_p47234 20_p34179

6_p48179 7_p40673

8_p57667 9_p14275

22_p18228 21_p97651

25_p13044 19_p68775

27_p71239 28_p16414

29_p14732 30_p13556

32_p79316 31_p16130

34_p78484 33_p96303

40_p97477 38_p97172

41_p20095 42_p42666

43_p15709 44_p39610

45_p26155 48_p51017

00-2_p13787 00-1_p79595

46_p14544 47_p89754

00-3_p46227 00-6_p15703

00-5_p22454 00-10_p85794

00-14_p75571 00-15_p76997