001-1_p57940

          วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19  พ.ศ.2564  เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง การยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และความทุ่มเท ความเสียสละฯ โดยคัดเลือกระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน (ถ้ามี) รวมทั้งสิ้น  3 คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

001-2_p71178 img_0656_p51264

img_0647_p94251 img_0650_p12836

img_0654_p40399 img_0655_p56976

img_0653_p11875 img_0657_p58693