-99__5_p41560

          วันที่ 1-10 กันยายน 2564 นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ วันจิ๋ว, นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากทางสังคมต่างๆ ให้สามารถสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

-99__14_p41749 -99__12_p79478

-99__13_p51859 -99__16_p54744

-99__17_p94628 -99__23_p55071

-99__29_p34532 -99__2_p15168

-99__31_p81322 -99__40_p93022

-99__44_p60943 -99__50_p99355

-99__5_p46935 -99__41_p87702

46958_p80626 46960_p64716

46957_p45887 46959_p72947

46961_p83560 46962_p58313

-3964__3_p77696 -3964__6_p59169

-3964__12_p22279  -3964__15_p59988

-3964__16_p82248 -3964__17_p57580 

-3964__21_p75846 -3964__23_p36203 

-3964__28_p39224 -3964__30_p98664

-3964__31_p26428 -3964__33_p85702

-3964__35_p15412 -3964__25_p21254