img_0925_p45836

          วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนาด้วยเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_0909_p57038 img_0915_p98863

img_0929_p49286 img_0911_p45131

img_0920_p80290 img_0931_p99977

img_0922_p91455 img_0923_p73693

img_0921_p49292 img_0926_p48407

img_0927_p55949 img_0928_p96445

img_0916_p62331 img_0917_p46411