img_1026_p34539

          วันที่ 16 กันยายน 2564  นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับ พลตรีวิบูลย์ ผมปัน (นายกเทศบาลตำบลน้ำปาด)​ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ให้ได้รับรางวัล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น, ครูหนึ่งฤทัย ขิงหอม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู ได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

img_1011_p58297 img_1014_p22910

img_1018_p34150 img_1015_p90674

img_1019_p58491 img_1022_p77742

img_1017_p80895 img_1023_p98653

img_1024_p48812 img_1029_p17254

img_1031_p70645 img_1033_p30172

img_1037_p72883 img_1039_p94066

img_1040_p54787 img_1041_p20187

img_1042_p77952 img_1043_p48600

img_1044_p14018 img_1045_p18044

img_1055_p93154 img_1049_p50775

img_1056_p16023 img_1058_p69393