img_3842_p68516

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.  นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ โรงเรียนในสังกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียวในเชิงระบบและนโยบายร่วมกันอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_3838_p62564 img_3878_p18880

img_3863_p52202 img_3866_p71821

img_3840_p74864 img_3837_p81282 

img_3847_p17177 img_3852_p90010

img_3851_p61393 img_3848_p20478 

img_3869_p16503 img_3856_p44564