สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
 ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ 0-5548-1125,0-5548-1125, 0-5548-1860,
0-5548-1809 (ต่อภายใน) แฟกซ์ 0-5548-1612

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 

                                                    📞 ต่อ 115 : ผอ.สพป.(นายประเสริฐ  วรสาร )         📞 ต่อ 112: รองผอ.สพป.(ดร.ละออ  วันจิ๋ว)
                                                    📞 ต่อ 113 : รองผอ.สพป.(นายธีระศักดิ์  พลนาคู     📞 ต่อ 106 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
                                                        📞 ต่อ 114 : หน้าห้อง ผอ.สพป.                             📞 ต่อ 107 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
                                                        📞 ต่อ 101 : กลุ่มอำนวยการ                                📞 ต่อ 109 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
                                                        📞 ต่อ 102 : กลุ่มบริหารงานบุคคล                         📞 ต่อ 110 : หน่วยตรวจสอบภายใน
                                                        📞 ต่อ 103 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         📞 ต่อ 117 : กลุ่มกฏหมายและคดี

                                                        📞 ต่อ 104 : กลุ่มนโยบายและแผน                          📞 ต่อ 116 : ห้องประชุม
                                                        📞 ต่อ 105 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                                            
                                                                          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   

 แผนที่