ข้อมูลภาคเรียน 1/2563 (18 กรกฎาคม 2563)

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss02_p47454

_p46027