new450

S  6782981-333

Untitled

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง…

27-06-2559 อ่าน:52 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2559  โดยมี ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานคณะดำเนินการได้ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องความโปร่งใส โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  29  มิถุนายน  2559...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนที…

27-06-2559 อ่าน:22 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนที่ถูกอัคคีภัย

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559 เวลา 15.00 น. ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านเด็กชายณัฐกิจ  ก้อนพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก ที่ได้อาศัยอยู่กับตาและยายได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559 ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งได้ความช่วยเหลือจากโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เงิน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ ณ บ้านฟากนา...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดอาคารเรียน แบ…

27-06-2559 อ่าน:24 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดอาคารเรียน แบบ 216 ล/57 ก

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 น. ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน แบบ 216 ล/57 ก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดทำบุญฉลองอาคารหลังใหม่  วิษณุกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ผลิตสื่อการเรียนการสอนกา…

27-06-2559 อ่าน:24 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2559 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบ BBL เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น  ณ เรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  พัชรินทร์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                               

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณอง…

25-06-2559 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์  ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายบูลย์ธน  มาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม นางดาวดึงส์  มาลาทอง ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านห้วยยาง และนางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในนามหน่วยงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล/องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559  โดยมีนายสุรศักดิ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

17-06-2559 อ่าน:99 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 7 รายคือ นายสิทธิโชค  ทานะขันธ์ เป็นผอ.ร.ร.บ้านงอมมด  นายเอกชัย  แต้มใจ เป็นผอ.ร.ร.บ้านโป่งปุ้น  นายชัยวัช  ขาวพิมพ์  เป็นผอ.ร.ร.บ้านห้วยโป่ง  นายประชุม  ทองน่วม เป็น ผอ.ร.ร.บ้านเด่นชาติ  น.ส.ดวงเดือน  แสนคำ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษ…

16-06-2559 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขัน ความสามารถทักษะ ภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น  มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ  รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 7 รอบ  12  สิงหาคม ระหว่างวันที่  26 –...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวาย…

16-06-2559 อ่าน:91 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2  ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559    โดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ตรวจนับจำนวนนักเรียนปีการศึก…

10-06-2559 อ่าน:164 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ตรวจนับจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกติดตามตรวจนับจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดบ้านงานศิลป์สานฝันศิลปาช…

08-06-2559 อ่าน:153 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดบ้านงานศิลป์สานฝันศิลปาชีพเยาวชน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดบ้านสานฝันศิลปาชีพเยาวชน เปิดบ้านงานศิลป์ปี 3" โดยมีดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการนำศิลปะประดิษฐ์มาบูรณาการให้เกิดอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน  โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายการยกระดับคุ…

06-06-2559 อ่าน:161 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียน"  นักเรียนคุณภาพ ครู/บุคลากรคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ และขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียน ครู/ผู้ปกครอง รอง ผอ.สพป. บุคลากร/ศึกษานิเทศก์ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับองคม…

25-05-2559 อ่าน:242 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการกพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายลักษณ์ พระฉายลักษณ์ และหนังสือที่ระลึกให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยคมอ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด…

18-05-2559 อ่าน:320 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนในสังกัด เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่ธุรการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลในเขตอำเภอท่าปลา และอำเภอบ้านโคก  รุ่นที่ 2 ได้แก่ธุรการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลในเขตอำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า    ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเคารพศพคุณ…

13-05-2559 อ่าน:356 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเคารพศพคุณพ่อเหลื่อม  ตุลสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมนำเป็นต้นไม้ไปเคารพศพคุณพ่อเหลื่อม  ตุลสุข บิดาของนายพิษณุ  ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17   ที่วัดห้วยป่าชัน หมู่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 15 พ.ค.2559...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเ…

09-05-2559 อ่าน:447 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายครบทุกโรงเรียน  พัชรินทร์ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 รับการประเมินผลงานด้า…

09-05-2559 อ่าน:373 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 รับการประเมินผลงานด้านที่ 1, ด้านที่ 2

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านที่ 2  การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา ของดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2   ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ได้มาประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน จำนวนกว่า 10 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและสอบถามข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดก่อนเข้าประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านที่...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
675531
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
944
1090
6086
662118
944
32589
675531
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-07-01 20:19:42

BBL


 BBL

TD

eaxm

km 33

cats

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com