kuapaansa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการกรอกข้อมูลการส…

03-07-2557 อ่าน:28 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการกรอกข้อมูลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  ซึ่งเป็นแผนการดำเนินโครงการเป็นกรณีเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติ…

30-06-2557 อ่าน:42 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ร่วมแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างความเข้มแข็งการจัด…

30-06-2557 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557  นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะและกระบวนการด้านการจัดการเรียนรู้โดยการนำแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นชุดสื่อการอ่าน การเขียนตามระดับความสามารถและชุดการคิดทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 150 คน  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยแถว…

21-06-2557 อ่าน:44 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อคืนความสุขให้คนไทย ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีคำสั่งตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(พลเรือน ตำรวจ ทหาร) โดยมีนายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และในเย็นเดียวกันได้ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดอุตรดิตถ์ทีได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดกรองคนพิการทางการศึกษ…

09-06-2557 อ่าน:63 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายผลการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งครูเข้ารับการอบรมจำนวน 97 คน  พัชรินทร์ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับแนวทางการบร…

06-06-2557 อ่าน:68 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อวันที่  4 มิถุนายน  2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพลตรีธัญญพรหม  อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และประสานขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   วิษณุกร ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่…

06-06-2557 อ่าน:73 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการของขวัญส่งความสุข Gift Catalogue

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการของขวัญส่งความสุข Gift Catalogue กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กับโรงเรียนในสังกัด  พร้อมกันนี้มูลนิธีฯได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน  เพื่อให้สามารถให้การบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2557-2558 ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่…

04-06-2557 อ่าน:110 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว)

วันพุธที่ 4 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดทำโครงการฝึกฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทางด้านการศึกษา รองรับสู่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาลาวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำคำรับรองตามตัวชี้วั…

03-06-2557 อ่าน:75 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำคำรับรองตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557

วันอังคารที่ 3  มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำคำรับรองตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 และการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การคศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและรวบรวมจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดอบรมตามโครงการ "ว่า…

27-05-2557 อ่าน:94 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 จัดอบรมตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ให้กับนักเรียนในสังกัดเพื่อลดอุบัติเหตุในเด็กจากการนจมน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการฝึกหักให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 โดยจุดที่ 1 นักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ณ สระว่ายน้ำเวียงสุดใจอำเภอน้ำปาด จุดที่ 2 นักเรียนเขตอำเภอท่าปลา ณ สระว่ายน้ำเรือนไทยรีสอร์ทอำเภอท่าปลา ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำได้และมีความสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าว   จุฑามาส...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมตักบาตรพระ 1,111 รูป

20-05-2557 อ่าน:82 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 ร่วมตักบาตรพระ 1,111 รูป

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ถนนประชานิมิตร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมตักบาตรพระ 1,111 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก และฉลองสมโภช 99 ปีเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งชาวอุตรดิตถ์รวมใจทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี จิรวรรณ ภาพ/ข่าว    ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล …

18-05-2557 อ่าน:164 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกาา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(โปรแกรม Data Management Center 2014) ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการได้ และสามารถรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาในการจัดสรรวงเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนป…

12-05-2557 อ่าน:85 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ   บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สาวิตรี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้…

06-05-2557 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2557

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2557  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามกระบวนการได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีนายสุพล  จันต๊ะคาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการประชุม ซึ่งมีคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลกรที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จำนวนกว่า 206 คน  จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี …

05-05-2557 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557

วันนี้ (5 พ.ค.57) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุลคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี“วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2557 ร่วมวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง ถวายราชสักการะ      โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานนำคณะข้าราชการทุกสังกัด เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาครูจัดทำบัญชีโรงเรี…

29-04-2557 อ่าน:118 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาครูจัดทำบัญชีโรงเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมการจัดทำบัญชีโรงเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งกำหนดให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่บัญชีของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 30...

อ่านต่อ

bos1นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

g3
g8
g4
g9
g6
g7
g5
g2
g1

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

219536
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
109
190
2610
213806
4976
14481
219536
Your IP: 54.82.7.75
Server Time: 2014-07-12 16:08:13

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com