2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงา…

20-06-2561 อ่าน:28 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   ขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงชญานิษฐ์ โคคะมาย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการตอบปัญหาการเกษตรและความรู้ทั่วไป และรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดพูดในที่ชุมชน และเด็กหญิงเพ็ญกวิน มีอัฐมั่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1   ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศอันดับที่ 1”   การแข่งขันการตอบปัญหาการเกษตรและความรู้ทั่วไป   ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต...

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่ม…

20-06-2561 อ่าน:21 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 โดยการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จำนวน 4 อำเภอ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอ,...

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

19-06-2561 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

        19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแล ทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร ให้จัดทำรายการอาหาร และติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน มาประกอบอาหารให้วันละ 3 คน...

อ่านต่อ

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึก…

19-06-2561 อ่าน:32 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

           วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้จัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การปลูกฝังวินัยจราจร...

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

11-06-2561 อ่าน:44 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดย นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งกำกับดูแล ทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร ให้จัดทำรายการอาหาร...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกัน…

08-06-2561 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

         8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม...

อ่านต่อ

แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภ…

07-06-2561 อ่าน:24 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2561

        วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดในการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย          ...

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตร…

07-06-2561 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

           วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าท…

06-06-2561 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน...

อ่านต่อ

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชปร…

01-06-2561 อ่าน:95 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13

          วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูอาคารเรียน สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

ประชุมภาคี ครั้งที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลื…

22-05-2561 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมภาคี ครั้งที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส

       22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมภาคี ครั้งที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในอำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมุ่งพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านสุขภาพ สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และด้านคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงานโครงการพัฒนาเด็ก...

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด…

18-05-2561 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561

      18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC จัดเก็บข้อมูลบุคลากร และครุภัณฑ์ ด้วยระบบ EMIS และจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ด้วยระบบ B-OBEC ปีการศึกษา 2561 ให้สามารถจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที…

12-05-2561 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม

             12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ แนวทาง กลยุทธ์ จุดเน้น...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที…

12-05-2561 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า

          12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ แนวทาง กลยุทธ์ จุดเน้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมฯ สะ…

07-05-2561 อ่าน:83 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมฯ สะเต็มศึกษา ประจำสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (สพฐ. 105)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (สพฐ. 105) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด จำนวน 37 คน โดยรับชมผ่านระบบทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม...

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเ…

03-05-2561 อ่าน:62 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic : e-filing)

           3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic : e-filing) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 62 ราย ซึ่งมี...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1138828
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
406
724
3508
1130501
14138
36801
1138828
Your IP: 54.92.150.98
Server Time: 2018-06-22 12:13:44

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com