headerutt2 resize

 

egp1

 

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

 

- สไตล์ประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>download<<<

- แบบติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา  >>>download<<<

- สรุปโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สพป.อต.2  >>>download<<<

- สรุปโครงข่าย WIFI ICT : OTPC   >>>download<<<

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายบุคลากร

17-10-2557 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายบุคลากร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ…

27-09-2557 อ่าน:138 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด เกษียณอายุราชการ กลุ่มบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ราย กลุ่มข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน จำนวน 14 ราย กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา จำนวน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ…

18-09-2557 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้…

07-09-2557 อ่าน:160 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการเลือก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ผลคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 1...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา…

03-09-2557 อ่าน:114 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต  โดยมีนางจิรวรรณ  คำอินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3   เพื่อให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน สาวิตรี ภาพ/ธนพัฒน์ ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมอบรมครูด้านบูรณาก…

01-09-2557 อ่าน:121 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการลงหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ชั้นป.3 ให้กับธุรการกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตสำหรับครูผู้สอนชั้น ป.2-3   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว            

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทาง…

29-08-2557 อ่าน:104 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กและคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ซึ่งเป็นการนำการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ไปใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก    โดยการนำหลักการและแนวดำเนินการนี้ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาได้เป็นอย่างดี  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน…

24-08-2557 อ่าน:99 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเปิดการจัดงานการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการจัดงานการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนและครูได้แสดงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557   โดยมี ดร.พิธาน  พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาค…

15-08-2557 อ่าน:121 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

+++++ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว   ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและมีความรู้ในการใช้งานได้อย่างถูกต้องไปในทางแนวเดียวกัน   +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จึงได้จัดประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)  ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1  โดยมีนายไพบิน  เขื่อนแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้กับครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและมีความรู้ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง  และสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และใช้งานระบบโครงข่ายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สาวิตรี ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ส…

14-08-2557 อ่าน:116 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557, ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) กิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว     ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ…

13-08-2557 อ่าน:106 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ในภาคเช้า ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี  และในภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภ…

13-08-2557 อ่าน:108 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานอัจฉริยะ) ให้กับโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุม 1 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และนายนิกร เชียงส่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานอัจฉริยะ) ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน  45 โรงเรียน  ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบ ELECTRONIC CLASSROOM ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เฝ้ารับเสด็จทูล…

29-07-2557 อ่าน:176 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE   และศูนย์เพื่อนใจ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพ…

29-07-2557 อ่าน:121 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันจันทรฺ์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร…

21-07-2557 อ่าน:154 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556

วันจันทรฺ์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1,061 เครื่อง  สาวิตรี ภาพ/จิรวรรณ ข่าว  

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รวมใจถวายเทียนพรรษาและป…

15-07-2557 อ่าน:158 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 รวมใจถวายเทียนพรรษาและปลูกป่า ประจำปี 2557

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และเพื่อร่วมใจกันสืบทอดให้คงอยู่ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดย นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดชัยชนะพล อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ...

อ่านต่อ

Untitled-1

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

g3
g8
g4
g9
g6
g7
g5
g2
g1

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

270249
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7
345
593
265919
10527
16267
270249
Your IP: 54.163.84.199
Server Time: 2014-10-21 00:54:29

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com