Pantakit1

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

24-01-2560 อ่าน:3 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 50 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                                            

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี …

17-01-2560 อ่าน:30 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2560

+++++วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู +++++เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้จัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละอำเภอซึ่งประกอบด้วย...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรีย…

13-01-2560 อ่าน:25 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลการทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทางการศึกษา    ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรีย…

07-01-2560 อ่าน:37 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารณชนและสามารถรายงานผลตามโครงการโรงเรียนประชารัฐได้   ระหว่างวันที่  7 – 8   มกราคม  2560     ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโนบายผู้บริหาร…

06-01-2560 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโนบายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ 4 คนพร้อมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาใหม่กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงา…

28-12-2559 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ  เพื่อวางแผนเตรียมการในการดำเนินงานในการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงา…

28-12-2559 อ่าน:40 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2559 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้ปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การหนีเรียนลดลง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้มีความรู้และมีสมรรถนะในการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

26-12-2559 อ่าน:30 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  2559  นายสงคราม  สมุทรหล้า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์    ประภาศิริ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว     

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

22-12-2559 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและ…

21-12-2559 อ่าน:46 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ                     

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระด…

09-12-2559 อ่าน:62 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค  ภาคเหนือ ประกอบด้วย ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ  จำนวน  ๑๔๘  คน  วิทยากรพี่เลี้ยง  ๒๐  คน  คณะทำงาน  ๒๐  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๘๘  คน  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย…

06-12-2559 อ่าน:56 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดยนางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งในเวลา 07.19 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 159 รูป...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งควา…

22-11-2559 อ่าน:89 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

+++++ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559 พร้อมกันทั่วประเทศ  +++++เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2559 ณ หอประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  มีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้…

17-11-2559 อ่าน:74 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน จิรวรรณ ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางหรีดเคารพศพนักเรียนใน…

09-11-2559 อ่าน:127 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางหรีดเคารพศพนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด นำหรีดเคารพศพเด็กชายเวชกร  นวลมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2559 ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การช่วยเหลือเงินในเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ…

09-11-2559 อ่าน:106 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนแม่เหล็ก โดยมีนายสงคราม  สมุทรหล้า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนในครั้งนี้ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน เลขานุการกลุ่มโรงเรียน ครูวิชการ ผู้บริหารโรงเรียนแม่เหล็ก ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนเอกเทศ รวม 82 คน ซึ่งมีบุคลกรกลุ่มนโยบายและแผนมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปีงบประมาณ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

boos1

นายธรรมนูญ  พิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
801144
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5
469
1191
796284
10928
18769
801144
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2017-01-25 00:07:45

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com