Pantakit1

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเ…

22-03-2560 อ่าน:23 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำเด็กและเยาวชนเพื่อลดอุบัติเหตุในเด็กจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำเวียงสุขใจ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนว่ายน้ำเป็นและเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2560...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึ…

20-03-2560 อ่าน:23 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 โดยมีผอ.กลุ่มชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2559  ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                               

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเร…

28-02-2560 อ่าน:64 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 ในระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน (cct.thaieduforall.org) ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                 

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

28-02-2560 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560  คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลั…

23-02-2560 อ่าน:47 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม พิทักษ์ระบบคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเขื่อนสิริกิติ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อขอ…

21-02-2560 อ่าน:51 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดอำเภอท่าปลา ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยการอาชีพฟากท่า มาให้ความรู้แนะแนวทางแก่นักเรียนในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องตามความถนัด ความชอบ สติปัญญา ตามความต้องการของนักเรียนและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

20-02-2560 อ่าน:40 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,000 บาท สำหรับเด็กประถมศึกษา และ 3,000 บาทสำหรับเด็กมัธยมศึกษา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมความพร้อมสู่การสอ…

30-01-2560 อ่าน:53 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net

เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2560 นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินแลสินทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net ของนักเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ์ของคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์  2560    จิรวรรณ ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม…

25-01-2560 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการโครงการจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

24-01-2560 อ่าน:59 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 50 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                                            

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี …

17-01-2560 อ่าน:80 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2560

+++++วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู +++++เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้จัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละอำเภอซึ่งประกอบด้วย...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรีย…

13-01-2560 อ่าน:77 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลการทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทางการศึกษา    ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรีย…

07-01-2560 อ่าน:79 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารณชนและสามารถรายงานผลตามโครงการโรงเรียนประชารัฐได้   ระหว่างวันที่  7 – 8   มกราคม  2560     ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโนบายผู้บริหาร…

06-01-2560 อ่าน:86 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโนบายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ 4 คนพร้อมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาใหม่กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงา…

28-12-2559 อ่าน:76 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ  เพื่อวางแผนเตรียมการในการดำเนินงานในการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงา…

28-12-2559 อ่าน:91 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2559 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้ปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การหนีเรียนลดลง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้มีความรู้และมีสมรรถนะในการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

 

egp1

 

boos1

นายธรรมนูญ  พิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
832814
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
437
3170
825572
16819
11454
832814
Your IP: 54.197.159.173
Server Time: 2017-03-31 05:27:52

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com