เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน Computer for Classroom : CC1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
  2. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ,ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา
  4. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และกล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 2

Page 1 of 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com