ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติหน้าที่การสอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

  • พิมพ์

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   
      ขอบเขตของาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิธีคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 13 อัตรา