ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และระบบปฎิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com