หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

          หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  เอกสารประกอบ
        1. หนังสือนำส่ง
        2. ปฎิทินการดำเนินการ
        3.บัญชีรายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ.รับรอง ปี พ.ศ.2554(บัญชี 1)
        4.บัญชีรายชื่อรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.รับรอง (บัญชี 2)
        5.บัญชีรายชื่อรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุด ฯ(บัญชี3)
        6.แบบเสนอรายชื่อ ฯ (สพฐ.1)(สพฐ.2)  (แบบ 1)(แบบ2 และเอกสารแนบท้าย)(แบบ 3)
        7.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 เอกสารแนบ(1) เอกสารแนบ(2) เอกสารแนบ(3)
        8.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554
       9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
       10.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 30  มีนาคม 2555
       11.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/0293 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com