ด้วยคุรุสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2556 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเลขาธิก

ด้วยคุรุสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2556 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร.0 2280 4334-8 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com