แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 เรื่อง การจัดประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ. 2557 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 828
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1352
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1572
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา EES : e-Education Services ภายใต้โครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. กับเขต เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1408
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1925
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 2981
การประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ "นักคิดพิชิตจักรวาล" เขียนโดย จิรวรรณ 1985
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบ เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1369
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1001
ด้วยคุรุสภาโดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2556 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออกและถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเลขาธิก เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1997

Page 19 of 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com