แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 376
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 379
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 465
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 512
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 453
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 369
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 472
การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 926
อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 359
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 275

Page 1 of 47

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com