ประชุมภาคี ครั้งที่ 3 และมอบทุนการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส

       22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมภาคี ครั้งที่ 3 ตามโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส ในอำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมุ่งพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านสุขภาพ สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และด้านคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงานโครงการพัฒนาเด็ก และจัดทำแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กหรือโครงการพัฒนาพิเศษอื่น ๆ ในการนี้ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายสุวรรณ แพงหม้อ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ นายบุญสอน คำเวียง รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ และเจ้าหน้าที่โครงการซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 โรงเรียน ซึ่งมี นายธรรมนูญ พิชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นผู้รับมอบและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com