องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13

          วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูอาคารเรียน สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสังวาร เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 จัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี โดยนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ให้กับนักเรียนราชประชานุเคราะห์ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 198 คน

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com