ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

         8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com