ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   ขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงชญานิษฐ์ โคคะมาย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันการตอบปัญหาการเกษตรและความรู้ทั่วไป และรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดพูดในที่ชุมชน และเด็กหญิงเพ็ญกวิน มีอัฐมั่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1   ได้รับรางวัล  “ชนะเลิศอันดับที่ 1”   การแข่งขันการตอบปัญหาการเกษตรและความรู้ทั่วไป   ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 ณ  กรมรบพิเศษที่  4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com