กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

21  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น.  กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลำรางทุ่งกะโล่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีข้าราชการครูและนักเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำลี โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 โรงเรียนนิคม ฯ สงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคม ฯ สงเคราะห์ 2 ข้าราชการครู จำนวน 20 คน และนักเรียน จำนวน 82 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com