ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน และสร้างเด็กดี มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ผู้เข้าอบรมเป็นลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 8 คน จำนวนทั้งสิ้น 108 คน

  

  

  

  

  

  

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com