ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561, โครงการอาหารกลางวัน, มติ ครม.เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539, การพัฒนาครูแบบครบวงจร, การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเรื่องอื่น ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com