ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร และนางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมีนางพรจิรา  ใจชั้นกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยให้การต้อนรับ

ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมแปลงผัก ไก่พันธุ์ไข่ หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน อาคารบ้านพักนักเรียน การจัดการเรียนการสอน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 11 คน นักการภารโรง จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ซึ่งโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com