ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร และนางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายประชุม ทองน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

          โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 3 คน ช่างไฟฟ้า 4 จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 59 คน

           ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และได้กล่าวว่า โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มีเพียงบางกลุ่มวิชาที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ห้องเรียนจัดได้เหมาะสม สวยงาม และทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนวิชาต่าง ๆ

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com