อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong

วันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสุจริต ได้รับการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 จำนวน 47 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com