อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่  2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 17 คน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขต จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน


 

 

  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com