เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2561

23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2561 ได้ออกเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาความขาดแคลนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ในอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จำนวน 20 ราย

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com