ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561

            วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ได้แจ้งนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อราชการที่สำคัญ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้มีนายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคก ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com