จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร

24 – 27 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และ ห้องประชุมรชดา รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและรับรู้ปัญหาขององค์กรร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี และส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดังนี้

24 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า อบรมการสร้างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผ่าน Line application วิทยากร นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รก.ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาคบ่าย อบรมการสร้างเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ทาง Google Form วิทยากร นางสาวสุภาวดี พาพิมพ์ และ นายกิตติธัช เกตุภูเขียว อัตราจ้าง สพป.อุตรดิตถ์เขต

 

 

 

 

25 ตุลาคม 2561 พิธีลงนามประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) วิทยากร นายอุดม สายโท นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รก.ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, การวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก วิทยากร นางพรจิรา ใจชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

26 ตุลาคม 2561 ภาคเช้า อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ PLC ภาคบ่าย การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) วิทยากร ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศ สพป.อุดรธานี เขต 1

27 ตุลาคม 2561 วิเคราะห์โครงการ สรุปผล จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 วิทยากร 
นางพรจิรา ใจชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com