อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 76 คน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ การรับส่งหนังสือราชการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ NEW DLTV การรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ e-MES แนวทางการของบประมาณ ระบบ Data Management Center ช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้คือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียนและรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com