วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า โดยสมาคมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอฟากท่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com