ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ

  • พิมพ์

           วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.10 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ และได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น การเล่าข่าว เล่าเรื่องราวที่ดีๆ ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน การทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนและชุมชน และการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป  ในการนี้ ได้มอบพระพุทธชินราช ให้โรงเรียนบ้านปางเกลือ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์