พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอน้ำปาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด   ตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่อาจจะเกิดกับตนเอง   ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง มีโรงเรียนในสังกัดในอำเภอน้ำปาดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 22 โรงเรียน


 

 

   

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com