โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

 

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันการท้องในวัยเรียน การใช้ชีวิตที่ปลอดภัย และการป้องกันพฤติกรรมที่สังคมห่วงใย ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 100 คน และผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com