อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรมเรื่อง  "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา  904  “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่  2/61  “เป็นเบ้า  เป็น  แม่พิมพ์” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com