ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์   เขต   2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน   ครั้งที่  2/2562  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  และการปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1  (3 ปีบริบูรณ์)   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com